ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

————————-

.

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้เป็นไปตามแบบ ดพต. 1 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้เป็นไปตามแบบ ดพต. 2 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามแบบ ดพฝ. 1 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบ ดพฝ. 2 ท้ายประกาศนี้

.

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 
พานิช จิตร์แจ้ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 46 ง ราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม 2557


โหลดไฟล์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ