แบบฟอร์มที่ใช้ในโรงงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน Read More

แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน

แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ร.ง.5)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงาน กทม.)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)


แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แบบแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.1
แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน สก.2
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.3
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.4
ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.5
บัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก.6
บัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทำการบำบัดหรือกำจัด สก.7
บัญชีแสดงรายการผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน สก.8
บัญชีแสดงการรับมอบเชื้อเพลิงผสม/วัตถุดิบทดแทน สก.9
หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด กอ.1
แบบขอเลขประจำตัวผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 01)
ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 02)
แบบรายงานอุบัติเหตุ (แบบกำกับการขนส่ง 03)
แบบรายงานข้อขัดแย้ง (แบบกำกับการขนส่ง 04)
แบบรายงานการเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตรายที่ไม่ได้จัดทำใบกำกับการขนส่ง (แบบกำกับการขนส่ง 05)
แบบรายงานประจำปีสำหรับผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 06)
แบบรายงานประจำปีสำหรับผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย (แบบกำกับการขนส่ง 07)
แบบรายงานการไม่ได้รับใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายคืน (แบบกำกับการขนส่ง 08)
แบบคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย วอ.3
แบบคำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย วอ.5
แบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้ง วอ./อก.6 ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ของ กรอ. + หนังสือมอบฉันทะ
แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต วอ.9
เอกสารประกอบการยื่นขอหารือนำเข้า/ส่งออกของเสียอันตรายและตัวอย่างหนังสือขอหารือ
แบบฟอร์มคำขอเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล(Notification Form)
แบบฟอร์มใบแจ้งการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล (Movement Document)
เอกสารยื่นประกอบการขออนุญาตนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย ประเภทของเสียเคมีวัตถุ


แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน

แบบฟอร์มและคำขออนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ (excel)
แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการวัตถุอันตราย (pdf)
แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการวัตถุอันตราย (word)
หนังสือขอหารือเคมีภัณฑ์
คำขออนุญาต ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่าง (ตามประกาศฉบับใหม่ 2552)
คำขออนุญาต นำเข้า ครอบครอง ส่งออก ผลิต
คำขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ( วอ/อก.5) , คำขอต่ออายุใบแจ้งฯ
คำขอขึ้นทะเบียน(แบบ วอ./อก.1), คำขอต่ออายุขึ้นทะเบียน(แบบ วอ./อก.4), คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียน(แบบ วอ./อก.8)
คำขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9)
แบบแจ้ง วอ./อก.7  [7.pdf , 7.1.pdf , 7.2.pdf ]
แบบแจ้ง วอ./อก. 6
ใบสมัครสมาชิกใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (วอ./อก.7)
ใบสมัครสมาชิกใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (วอ./อก.6)
ใบมอบฉันทะ(สำหรับสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์)
ใบมอบฉันทะ และ ตัวอย่างใบปะหน้านำส่งเอกสาร
แบบฟอร์มแจ้งรายงานวัตถุอันตราย (อาวุธเคมี) FORM 2 / FORM 3
แบบฟอร์ม Pre-export Notification (ส่งออก) Thai English
ข้อมูลความปลอดภัย(แบบ วอ./อก.3)


แบบฟอร์มเกี่ยวกับความปลอดภัย หม้อน้ำ/ก๊าซ

เกี่ยวกับก๊าซ
แบบคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน/เป็นผู้ควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซฯ
เอกสารรับรองการตรวจสอบระบบใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงของรถฟอร์คลิฟท์
คำขอความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ (สภ.1-11)
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ (สภ.1-13)
คำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ(สภ.1-15)

คำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
หลักฐานประกอบคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

เกี่ยวกับหม้อน้ำ/ หม้อต้ม/ หม้ออบ/ ภาชนะรับแรงดัน
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำและหม้อต้มฯ
แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ
แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำ / ภาชนะรับแรงดัน
ใบแจ้งขอรับแบบหม้อน้ำ


เกี่ยวกับระบบทำความเย็น
รายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทำความเย็น

เกี่ยวกับไฟฟ้า
เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม


แบบฟอร์มทะเบียนเครื่องจักร

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
คำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
แบบรายการแสดงราคาเครื่องจักร
คู่มือเขียนผังวางเครื่องจักรแบบผังวางเครื่องจักร
เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่องจักรตามผังวางเครื่องจักร
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนกรรมสิทธิ์กระทำการแทนทุกอย่าง
หนังสือยินยอมให้ตั้งเครื่องจักรจากผู้ประกอบการ
คำรับรองกรรมสิทธิ์
หนังสือรับรองการขายเครื่องจักร ( ตัวอย่าง )
คำร้องคัดค้านการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
คำขออุธรณ์การปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องเครื่องจักร
คำขออุธรณ์การสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการทะเบียนกรรมสิทธิ์
รหัสอุตสาหกรรม
รหัสเปรียบเทียบอุตสาหกรรม
รหัสจังหวัด
แรงม้าเปรียบเทียบ


แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัติการ

คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (แบบ ปอ.1)
รายการเอกสารประการพิจารณา (แบบ ปอ.1-1)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในน้ำเสีย (แบบ ปอ.1-2)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในอากาศเสีย (แบบ ปอ.1-3)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิคสำหรับสารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ ปอ.1-4)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว. 1)
รายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ์หลักและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ (แบบ ปว. 2)
รายละเอียดสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์ (แบบ ปว. 3)
รายละเอียดสภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว. 5)
แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบรหัสผ่านและแก้ไข e-mail สก.1 / สก.2
 


หากเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ สามารถร่วมบริจาค หรือ สนับสนุนค่าโดเมนเว็บไซต์ สแกน QR code ได้เลยครับ (ชื่อบัญชี พิพัฒพล)

ขอบพระคุณทุกท่าน