แบบฟอร์มด้านความปลอดภัย

แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย Read More


แบบฟอร์มตามกฎหมาย
และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวอย่างแบบแจ้งสถานที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ

แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน พ.ศ. 2554 (แบบ สปร. 5)

แบบยื่นคำขอใบอนุญาตและต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ดพ. 1)

แบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ดพต. 1)

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ. 1)

คำร้องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตัวอย่างแบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

ตัวอย่างรายการทดสอบปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ (ปจ. 1)

ตัวอย่างรายการทดสอบปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ (ปจ. 2)

ตัวอย่างแบบรายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างแบบการแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

แบบตัวอย่าง การแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน (แบบ รสส. 1)

บัตรตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ (การตรวจทางการแพทย์)

สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี (ร. 5)

แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี (ร. 3-2)

ตารางรายละเอียดปริมาณรังสีที่ลูกจ้างได้รับในหน่วยมิลลิซีเวอร์ต (เอกสารท้ายแบบ ณ. 2)

แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนิดการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี (ร. 3-1)

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี (ร. 1-2)

แบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี (ร. 1-1)

แบบบันทึกการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ตัวอย่างแบบตรวจความปลอดภัย

ตัวอย่างแบบการเฝ้าสังเกตุการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย


error: Content is protected !!