ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ

————————-

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ข้อ 5 และข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้เป็นไปตามแบบ ดพ. 1 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบ ดพ. 2 ท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 การยื่นคำขอใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยื่น ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน เว้นแต่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตพื้นที่

.

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557
พานิช จิตร์แจ้ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 46 ง ราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม 2557


โหลดไฟล์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ