แบบประเมินความเสี่ยงของเส้นทางเดินรถขนส่ง


DELIVERY SAFETY RISK ASSESSMENT
แบบประเมินความเสี่ยงของเส้นทางเดินรถขนส่ง

ใช้ในการประเมินอันตรายและความเสี่ยง ตั้งแต่ออกจากศูนย์กระจายสินค้า หรือโรงงาน ไปยังปลายทางคือ ร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้าย่อย คลังสินค้า เป็นต้น

Download ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงของเส้นทางเดินรถขนส่ง