9 มาตรฐานอุปกรณ์ PPE ตามกฎหมายของไทย

9 มาตรฐานอุปกรณ์ PPE ตามกฎหมายของไทย Read More


อ้างถึง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปี 2554

มาตรา 22 วรรคหนึ่ง
กำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

ในปีเดียวกันนั่นเอง จึงได้มีประกาศกำหนด มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personnel protective equipment : PPE) ดังกล่าวออกมา

นั่นคือ…
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554

ประกาศนี้สามารถใช้เป็นแนวทาง สำหรับผู้ใช้งานที่จัดซื้อจัดหาและใช้งานอุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ทำอยู่

ทำให้มาตรฐานของอุปกรณ์ PPE
ที่สอดคล้องกับกฎหมายไทยปัจจุบัน มี 9 มาตรฐาน ได้แก่

  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – สัญลักษณ์คือ มอก. หรือ TIS
  2. มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization) – สัญลักษณ์ ISO
  3. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards) – สัญลักษณ์คือ EN หรือ CE
  4. มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards) – สัญลักษณ์คือ AS/NZS
  5. มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute) – สัญลักษณ์คือ ANSI
  6. มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards) – สัญลักษณ์คือ JIS
  7. มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The national Institute for Occupational Safety and Health) – สัญลักษณ์คือ NIOSH
  8. มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration) – สัญลักษณ์คือ OSHA
  9. มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association) – สัญลักษณ์คือ NFPA

กรณีต้องเลือกใช้อุปกรณ์ PPE นอกเหนือจาก 9 มาตรฐานนี้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบเนื่องจาก บางมาตรฐาน อาจเทียบเท่า หรือ เทียบเคียงได้ในระดับการใช้งานทั่วไป…แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ก็เป็นได้

…พูดง่าย ๆ ก็คือ บางมาตรฐาน ก็ ไม่มีในกฎหมาย…
…ต่อให้ดีขนาดไหน ก็อาจจะใช้ไม่ได้…


บทความโดย
safetyhubs ศูนย์กระจายความปลอดภัย


อ้างอิง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/004/5.PDF
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/112/36.PDF