เครื่องหมาย “เขตปลอดบุหรี่” และ “เขตสูบบุหรี่”


กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่นั้น ปัจจุบันจะอ้างถึง พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
กล่าวคือ ให้อํานาจกับรัฐมนตรี (โดยความเห็นของคณะกรรมการ) ในการประกาศ ประเภท หรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ได้ (มาตรา 41) ซึ่งกฎหมายจะห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กําหนด (มาตรา 42)

เมื่อมีการประกาศพื้นที่ หรือสถานที่ใดเป็น เขตปลอดบุหรี่ หรือ เขตสูบบุหรี่แล้ว ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์แสดงให้เห็นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

ประกาศที่ว่านี้ก็คือ..
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

นิยามตามประกาศ
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง
สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง
สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น

โดย เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื้นผิวพื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน
(4) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติดแสดงในยานพาหนะสาธารณะ ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของขนาดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ตาม (2) โดยจะแสดงอักษรข้อความตามข้อ (3) ด้วยหรือไม่ก็ได้

และ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ต้องมีลักษณะดังนี้
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร
(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน


กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้จัดทำตัวอย่างสติ๊กเกอร์เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ และ เขตปลอดบุหรี่ ให้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ ทั้งไฟล์ .pdf และ .AI ตามลิงค์นี้
https://ddc.moph.go.th/law/index.php


สติ๊กเกอร์เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ขนาด 13.5×20.5 ซม.

ดาวน์โหลด ไฟล์ JPG คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ไฟล์ AI คลิกที่นี่

สติ๊กเกอร์เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ขนาด 15×20.8 ซม.

ดาวน์โหลด ไฟล์ JPG คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ไฟล์ AI คลิกที่นี่


อ้างอิง
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561

error: Content is protected !!