แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ 4 พันธมิตร จัดทำคู่มือช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในสถานการณ์โควิด-19

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือ “แนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อสนองความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดยเน้นให้ความรู้การป้องกันโรค แผนการรับมือ และแผนฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้การประกอบภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีความต่อเนื่อง

Download ไฟล์

ลิงค์สำรอง