กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – ธันวาคม 62

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – ธันวาคม 2562 Read More


ลำดับชื่อกฎหมายใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5497 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5498 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5499 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5500 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5501 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5502 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5201 (พ.ศ. 2562) ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3 - 10 : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5503 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5315 (พ.ศ. 2562) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ 1)27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5504 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5505 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกันเฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกฺส์ที่คล้ายกัน - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5506 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5507 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5508 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5509 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5510 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับให้ความร้อนของเหลว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำให้ของเหลวร้อน คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5511 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (แก้ไขครั้งที่ 1)27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5512 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อนต่ำ (แก้ไขครั้งที่ 1)27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5513 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมเจืออัดรีดขึ้นรูป27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5514 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5515 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5516 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5517 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมลพิษทางเสียงที่เกิดจากยานยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อ ขึ้นไป27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5518 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5519 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้วและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งผิวโดยใช้ลูกแก้ว27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5520 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5188 (พ.ศ. 2562) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 256227 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทและรายการวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 256227 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทและรายการสิ่งของต้องห้ามที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 256227 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และพื้นที่อันตราย พ.ศ. 256227 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการขอและการเทียบโอนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 25 ว่าด้วยการขอและออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 26 ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และการบันทึกศักยในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256227 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 256226 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 256326 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 256220 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงหลักฐานการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนำเข้าที่มีประกาศยกเว้นไม่ต้องได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับ18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 พ.ศ. 256218 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 256216 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 7116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 23 ว่าด้วยการขอจดทะเบียน การรับจดทะเบียน และการถอนทะเบียนอากาศยาน16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1145/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน (Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin)16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
5ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
6ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
7ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
8ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
9ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
10ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) ระดับ 111 ธันวาคม พ.ศ. 2562
11ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
12ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องถม ระดับ 111 ธันวาคม พ.ศ. 2562
14ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 25629 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
16ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ และการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
17ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
18ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
19ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นในการยื่นขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
20ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นในการยื่นขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
21ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 212/2562 เรื่อง ให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
22ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
23กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 25622 ธันวาคม พ.ศ. 2562
24ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 123/2544 เรื่อง การบันทึกและการตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในเรือไทยและเรือชักธงต่างประเทศ2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
25ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 215/2562 เรื่อง ใบรับรองแรงงานประมง2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
26ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 216/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดจำนวนแรงงานประมง สำหรับเรือกลประมง2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
27ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 217/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตลงทำการในเรือ การนับระยะเวลา และการขอใบรับรองการปฏิบัติงานในเรือ2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลำดับชื่อประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติของท้องถิ่นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256125 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตําบลนาม่วง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 256123 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256223 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเจริญศิลป์23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256016 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256116 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 256216 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256211 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 256211 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลจอมทอง11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลบุ่งไหม11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
5ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
6ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
7ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
8ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
9ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจร บนถนนกาญจนาภิเษกในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25629 ธันวาคม พ.ศ. 2562
10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25606 ธันวาคม พ.ศ. 2562
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25606 ธันวาคม พ.ศ. 2562
12ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
13ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
14ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
15ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
17ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
18ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
19ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
20ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
21ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
22ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
23ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
24ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
25ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
26ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
28ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
29ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
30ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
31ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
32ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
33ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
34ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
35ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
36ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
37ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
38ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
39ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 25616 ธันวาคม พ.ศ. 2562
40ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25626 ธันวาคม พ.ศ. 2562
41ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดช่องทางเดินรถบริเวณหน้าตลาดบ้านดู่2 ธันวาคม พ.ศ. 2562