กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – พฤศจิกายน 62

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – พฤศจิกายน 2562 Read More


ลำดับชื่อกฎหมายใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 256229 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
2ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 256228 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
3ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการเลือกตั้ง การสรรหา และการแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา 27 พ.ศ. 256228 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
4ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
5ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
6ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 127 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
7ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
8ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
9ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 127 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
10ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
11ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 127 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
12ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 227 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
13ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 327 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
14ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 427 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
15ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดซื้อและจัดหา27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
16ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดซื้อและจัดหา ระดับ 127 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
17ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดซื้อและจัดหา ระดับ 227 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
18ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดซื้อและจัดหา ระดับ 327 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
19ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานจัดซื้อและจัดหา ระดับ 427 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
20ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
21ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ ระดับ 127 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
22ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 427 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
23ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอรับใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 256226 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
24ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ขาย พ.ศ. 256226 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
25ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256226 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
26ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 256226 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
27ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 256226 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
28ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2)26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
29ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256226 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
30ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่อระยะเวลาทำการประมง คำขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมงคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมง คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
31ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
32ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
33ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศแอฟริกาใต้ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
34ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
35ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
36ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
37ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
38ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
39พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256222 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
40พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256222 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
41ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
42ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศสามารถใช้เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลแทนหนังสือเดินทางเพื่อขออนุญาตทำงานได้21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
43ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 256221 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
44ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
45ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
46ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
47ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมจุดความต้านทาน ด้วยหุ่นยนต์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
48ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมจุดความต้านทาน ด้วยหุ่นยนต์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
49ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมจุดความต้านทานด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
50ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมสตัด ด้วยหุ่นยนต์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
51ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมสตัด ด้วยหุ่นยนต์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
52ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมสตัด ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
53ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
54ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
55ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
56ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 219 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
57ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 319 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
58ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
59ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
60ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 219 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
61ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
62ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
63ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ ระดับ 119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
64ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
65ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
66ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
67ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์)19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
68ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์)19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
69ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม สาขานักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์) ระดับ 219 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
70ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 256218 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
71ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ. 256218 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
72ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์ที่ผสมยา ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือขาย พ.ศ. 256218 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
73ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 256218 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
74ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 356) เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
75คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่อง การดำเนินการกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
76ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2)14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
77ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256214 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
78ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบใบอนุญาตตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 256214 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
79ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 21 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
80คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 531/2562 เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอสที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
81ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมงและเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256213 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
82ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน พ.ศ. 256213 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
83ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 256211 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
84ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
85ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
86ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
87ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ลำดับ****ชื่อประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติของท้องถิ่น****ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา พ.ศ. 256029 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256029 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256029 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256029 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256029 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256229 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
12ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
13ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
14ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256129 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
15ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256228 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
16ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 256228 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
17ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจร บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 256228 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
18ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 256025 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
19ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256025 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
20ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
21ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
22ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
23ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
24ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
25ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
26ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
28ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
29ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
30ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
31ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
32ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
33ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
34ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
35ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
36ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
37ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
38ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
39ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
40ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
41ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
42ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
43ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
44ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
45ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
46ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
47ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
48ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256125 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
49ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256225 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
50ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
51ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
52ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
53ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
54ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
55ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
56ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
57ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
58ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
59ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
60ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
61ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
63ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
65ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
66ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
67ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
68ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
69ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
70ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
71ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
72ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 256019 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
73ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256019 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
74ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
75ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
76ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
77ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
78ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
79ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
80ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ. 256119 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
81ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255814 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
82ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255914 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
83ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 255914 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
84ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
85ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
86ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
87ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
88ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
89ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
90ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
91ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
92ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
93ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256014 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
94ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
95ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
96ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
97ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
98ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
99ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
100ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
101ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256114 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
102ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 256011 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
103ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 256011 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
104ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256011 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
105ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
106ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
107ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
108ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
109ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
110ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
111ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
112ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
113ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
114ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
115ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
116ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
117ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
118ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
119ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
120ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
121ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
122ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
123ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
124ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
125ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
126ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
127ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
128ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
129ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
130ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
131ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
132ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
133ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง การควบคุมกิจกการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
134ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
135ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
136ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256211 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
137ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256211 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
138ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256111 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
139ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 256211 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
140ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขยายกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 256211 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
141ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 256211 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
142ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางพื้นที่ พ.ศ. 25621 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
143ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 25621 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
144ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 25621 พฤศจิกายน พ.ศ.2562