กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – ตุลาคม 62


ลำดับชื่อกฎหมายใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 256231 ตุลาคม พ.ศ.2562
2ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน31 ตุลาคม พ.ศ.2562
3ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
4ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก เพื่อใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
5ประกาศคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง29 ตุลาคม พ.ศ.2562
6ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม29 ตุลาคม พ.ศ.2562
7ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร29 ตุลาคม พ.ศ.2562
8ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัด29 ตุลาคม พ.ศ.2562
9ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การสรรหาผู้บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
10ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 5425 ตุลาคม พ.ศ.2562
11ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256225 ตุลาคม พ.ศ.2562
12ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม25 ตุลาคม พ.ศ.2562
13ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ25 ตุลาคม พ.ศ.2562
14ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ25 ตุลาคม พ.ศ.2562
15ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน25 ตุลาคม พ.ศ.2562
16ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ25 ตุลาคม พ.ศ.2562
17ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้25 ตุลาคม พ.ศ.2562
18ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร25 ตุลาคม พ.ศ.2562
19ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ25 ตุลาคม พ.ศ.2562
20คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 548/2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว25 ตุลาคม พ.ศ.2562
21คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 300/2562 เรื่อง ปรับปรุงรายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว25 ตุลาคม พ.ศ.2562
22ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง18 ตุลาคม พ.ศ.2562
23ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ18 ตุลาคม พ.ศ.2562
24ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยเงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 256216 ตุลาคม พ.ศ.2562
25ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 4)16 ตุลาคม พ.ศ.2562
26ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 411) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)16 ตุลาคม พ.ศ.2562
27ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 256216 ตุลาคม พ.ศ.2562
28ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256216 ตุลาคม พ.ศ.2562
29ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256216 ตุลาคม พ.ศ.2562
30ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256216 ตุลาคม พ.ศ.2562
31ประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี16 ตุลาคม พ.ศ.2562
32ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี16 ตุลาคม พ.ศ.2562
33ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 25629 ตุลาคม พ.ศ.2562
34ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน8 ตุลาคม พ.ศ.2562
35ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. 25627 ตุลาคม พ.ศ.2562
36ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. 25627 ตุลาคม พ.ศ.2562
37ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง พ.ศ. 25627 ตุลาคม พ.ศ.2562
38ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์7 ตุลาคม พ.ศ.2562
39ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียน บัญชีรายชื่อ และทะเบียนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 25437 ตุลาคม พ.ศ.2562
40ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 25624 ตุลาคม พ.ศ.2562
41ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25624 ตุลาคม พ.ศ.2562
42ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดความรู้ความสามารถพิเศษสำหรับผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 25624 ตุลาคม พ.ศ.2562
43ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 25624 ตุลาคม พ.ศ.2562
44ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการผ่าตัด พ.ศ. 25624 ตุลาคม พ.ศ.2562
45ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 25624 ตุลาคม พ.ศ.2562
46ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
47ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
48ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
49ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
50ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
51ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก1 ตุลาคม พ.ศ.2562
52ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล1 ตุลาคม พ.ศ.2562
53ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บางปะกง1 ตุลาคม พ.ศ.2562
54ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแก้ไขกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
55ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์1 ตุลาคม พ.ศ.2562
ลำดับชื่อข้อบัญญัติ ประกาศ กฎหมายท้องถิ่นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256030 ตุลาคม พ.ศ.2562
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256030 ตุลาคม พ.ศ.2562
3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256030 ตุลาคม พ.ศ.2562
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256030 ตุลาคม พ.ศ.2562
5ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
7ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
9ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
10ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
12ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
13ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
14ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
15ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
17ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
18ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
19ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
20ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
21ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ระเบียบการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
22ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
23ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
24ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 256230 ตุลาคม พ.ศ.2562
25ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256230 ตุลาคม พ.ศ.2562
26ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 256130 ตุลาคม พ.ศ.2562
27ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256230 ตุลาคม พ.ศ.2562
28ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256230 ตุลาคม พ.ศ.2562
29ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
30ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
31ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
32ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256229 ตุลาคม พ.ศ.2562
33คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2779/2562 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร25 ตุลาคม พ.ศ.2562
34ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 256225 ตุลาคม พ.ศ.2562
35ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256225 ตุลาคม พ.ศ.2562
36ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256225 ตุลาคม พ.ศ.2562
37ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256024 ตุลาคม พ.ศ.2562
38ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256024 ตุลาคม พ.ศ.2562
39ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
40ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
41ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
42ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
43ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
44ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
45ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
46ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
47ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
48ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
49ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
50ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
51ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
52ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
53ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
54ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
55ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
56ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256124 ตุลาคม พ.ศ.2562
57ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256224 ตุลาคม พ.ศ.2562
58ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 256224 ตุลาคม พ.ศ.2562
59ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256224 ตุลาคม พ.ศ.2562
60ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 256224 ตุลาคม พ.ศ.2562
61ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256224 ตุลาคม พ.ศ.2562
62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256224 ตุลาคม พ.ศ.2562
63ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256022 ตุลาคม พ.ศ.2562
64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256022 ตุลาคม พ.ศ.2562
65ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256022 ตุลาคม พ.ศ.2562
66ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256022 ตุลาคม พ.ศ.2562
67ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256022 ตุลาคม พ.ศ.2562
68ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
69ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 256022 ตุลาคม พ.ศ.2562
70ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
71ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
72ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
73ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
74ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
75ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
76ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
77ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
78ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
79ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256222 ตุลาคม พ.ศ.2562
80ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
81ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256222 ตุลาคม พ.ศ.2562
82ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256222 ตุลาคม พ.ศ.2562
83ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
84ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
85ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256222 ตุลาคม พ.ศ.2562
86ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
87ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256122 ตุลาคม พ.ศ.2562
88ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 256222 ตุลาคม พ.ศ.2562
89ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 256210 ตุลาคม พ.ศ.2562
90ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 256210 ตุลาคม พ.ศ.2562
91ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256210 ตุลาคม พ.ศ.2562
92คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 7183/2562 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่น้ำจืดท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ10 ตุลาคม พ.ศ.2562
93ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบกกระทำการแทน พ.ศ. 25629 ตุลาคม พ.ศ.2562
94ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 25629 ตุลาคม พ.ศ.2562
95ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 25629 ตุลาคม พ.ศ.2562
96ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25608 ตุลาคม พ.ศ.2562
97ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 25608 ตุลาคม พ.ศ.2562
98ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
99ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
100ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
101ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
102ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
103ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
104ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
105ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
106ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
107ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
108ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
109ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
110ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกาลิซา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
111ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
112ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
113ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
114ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25618 ตุลาคม พ.ศ.2562
115ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
116ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
117ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
118ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
119ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
120ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
121ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
122ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
123ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
124ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
125ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
126ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
127ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
128ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยหมอนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
129ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
130ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
131ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
132ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
133ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
134ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
135ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 25621 ตุลาคม พ.ศ.2562
136ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562
137ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 25611 ตุลาคม พ.ศ.2562