กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – สิงหาคม 2562

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – สิงหาคม 2562 Read More


กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สิงหาคม 2562


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 125/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้สูญหายไปถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลายหรือถูกละทิ้ง
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต บ้านโพธิ์
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. 2562

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมวลพิษ พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดจำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่โรงเรียนสอนขับรถต้องวางต่อกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

คำสั่งกรมประมง ที่ 585/2562 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประสานงานการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม


ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรีดเย็น
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรีดเย็น
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรีดเย็น ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรีดเย็น ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม การจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions) ระดับ 1
ประกาศแพทยสภา ที่ 95 (10)/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ความยินยอมให้นำอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนของผู้ฝากนำไปใช้ได้หลังจากผู้ฝากตาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผ่น ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคทำสีเครื่องจักร ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคประกอบติดตั้งเครื่องจักร
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคประกอบติดตั้ง เครื่องจักร ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคประกอบติดตั้งเครื่องจักร ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเจียระไนเครื่องมือตัด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเจียระไนเครื่องมือตัด ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเจียระไนเครื่องมือตัด ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเจียระไนเครื่องมือตัด ระดับ 3
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเจียระไนเครื่องมือตัด ระดับ 4
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างควบคุมงานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างควบคุมงานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างควบคุมงานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างควบคุมงานเชื่อมอาร์กด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 3
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างขัดแต่งผิวชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างขัดแต่งผิวชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างขัดแต่งผิวชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างขัดแต่งผิวชิ้นงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ระดับ 3
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน ระดับ 1
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน ระดับ 2
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเทคนิคประกอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อพ่วงพื้นฐาน ระดับ 3
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการอนุญาตให้มีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในน่านน้ำ แม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองร้านยาคุณภาพ พ.ศ. 2562
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 763/2562 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

ประกาศ / ข้อกำหนด / ข้อบัญญัติ / กฎหมายท้องถิ่น


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยี่สาร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยี่สาร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เรื่อง การบริหารจัดการน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางเลน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 325/2562 ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจร บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562