พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) Read Moreพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๑

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงแรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รวบรวมโดย safetyhubs.com

error: Content is protected !!