กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ – มิถุนายน 2562

กฎหมายใหม่ที่น่าสนใจ มิถุนายน 2562 Read More


กฎหมายใหม่ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มิถุนายน 2562


ชื่อกฎหมายใหม่

กฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงการประกันความรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินการรับขนทางอากาศ พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 67

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการในการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562   

ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง ห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขยายกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “เขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี” เป็น เขตประกอบการเสรีดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี เป็น “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1”

ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกการควบคุมแอมโมเนียมไนเตรทเป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2562

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การประกาศกำหนดหน่วยรับบริการล่ามภาษามือขององค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2562

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยเครือข่ายประกันสังคม พ.ศ. 2562  

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบ สำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (No Cab)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้านหลังที่นั่งคนขับ (Space Cab)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick – up Passenger Vehicle: PPV) และรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยประเภทระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2561

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 67

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำและการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2562


กฎหมายท้องถิ่น

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงรักษาการประปา พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การดำเนินกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เรื่อง การควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบัลลังก์

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม