วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในทำงานสากล (World Day for Safety and Health at Work)

วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในทำงานสากล (World Day for Safety and Health at Work)

วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดให้เป็น #วันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานสากล (World Day for Safety and Health at Work) เป็นวันที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศทั่วโลก ให้มีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหาและวิธีการในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและด้านสุขภาพ เพื่อช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในการทำงาน

วันที่ 28 เมษายน ยังเป็นวันที่ระลึกถึงการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บของแรงงานทั่วโลก โดยการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน ตั้งแต่ปี 1996 (2539) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมรณรงค์นี้ตั้งแต่ปี 2003 (2546) เป็นต้นมา

ในปี 2019 นี้ เป็นวันครบรอบ 100 ปีการจัดตั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตั้งแต่ปี 1919 ดังนั้นหัวข้อที่เป็นธีมของงานในปีนี้คือ “A Safety and Health Future of Work”
เพื่อสรุปภาพรวมของการคุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานในอดีตที่ผ่านมา และมองภาพความท้าท้าย (Challenges) และโอกาส (Opportunities) ของงานความปลอดภัยในอนาคต

#SAFETYDAY2019

#safetyhubs
#ศูนย์กระจายความปลอดภัย