แนวทางในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานและสถานที่ฝังกลบขยะแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi Aerobic Landfill)แนวทางในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานและสถานที่ฝังกลบขยะแบบกึ่งใช้อากาศ (semi-Aerobic Landfill)

โดย กองจัดการการของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ