UPDATE: ราชกิจจาฯ ออกประกาศควบคุมกิจการสักผิวหนัง


วันที่ 2 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562

โดยมีสาระสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย

หลักเกณฑ์และมาตรการสำคัญมี 5 เรื่อง

  1. หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ เช่น ความสะอาดของอาคารสถานที่ การระบายอากาศ มีพื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม เป็นต้น
  2. หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ สี และเครื่องประดับก่อนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องสัก เข็มสัก เข็มเจาะ มีดโกน สำลี แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สีที่ใช้สัก และเครื่องประดับที่จะเอาใส่ในร่างกาย เป็นต้น
  3. หลักเกณฑ์ มาตรการในการปฏิบัติงานและควบคุมความปลอดภัยในการทางาน เช่น ค่าความเข้มแสงสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลักซ์ ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าร้าน แอลกอฮอล์ทำความสะอาดต้องเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% เป็นต้น
  4. หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ของมีคม การปนเปื้อนเลือดและสารคัดหลัง การทิ้งและกำจัด เป็นต้น
  5. หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับสุขอนามัยและข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการ เช่น มีคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารแสดงขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ ควบคุมดูแลการป้องกันการติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอย แจ้งเตือนผู้มารับบริการที่มีโรคประจำตัวด้วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับผู้ปฎิบัติการสัก

  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขณะให้บริการ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
  • มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจาปี และการตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค
  • มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอย

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นคือ มีผล 1 เมษายน 2563

ไม่ใช้บังคับกับการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความเชื่อทางพิธีกรรม หรือศาสนา

อ้างอิง:
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการควบคุมการประกอบกิจการการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562