มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics Standard On Working With Computer)


มาตรฐานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์
(Ergonomics Standard On Working With Computer)

ลิงค์สำรอง

ที่มา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) – สสปท