วัน จป. – 12 พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน – วัน จป.
————————————–

 

จุดเริ่มต้นของวัน จป. หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มาจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2528..

ประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา..ก็คือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 นั่นเอง

 

ประกาศนี้ในข้อ 6 ได้กำหนดให้นายจ้าง ที่มีลูกจ้าง 100 คน ต้องมี จป. อย่างน้อย 1 คน..

ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงถือเอาวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน จป.

 

ผ่านไป 33 ปีแล้ว เริ่มมีจัดกิจกรรม งาน จป. เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ จป. เป็นที่รู้จักมากขึ้นท่ามกลางกระแส การกำหนดคุณสมบัติของ จป. ตามกฎหมายใหม่ ที่มีประเด็นว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่..
เรื่องนี้ น่าติดตามอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จป. (ตามกฎหมาย) เป็นอีกวิชาชีพ ที่มีส่วนช่วยป้องกัน และลดการประสบอันตรายจากการทำงานในภาพรวมของประเทศ โดยทำงานภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เป็นกำลังใจให้ จป. ทุกท่าน✌
===================
กฎหมายอ้างอิง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2528
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/A/060/10.PDF