คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีความร้อน


คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีความร้อน

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข