กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

 

<<< คลิก DOWNLOAD ไฟล์กฎหมายฉบับนี้ >>>


กฎหมายลูก

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (3 สิงหาคม 2560)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (27 ธันวาคม 2559)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (20 ธันวาคม 2556)

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (20 ธันวาคม 2556)

คำชี้แจงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (3 สิงหาคม 2560)

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 754/2556 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวงฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556)

 

 

error: Content is protected !!