แนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม


แนวปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม

  1. อุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบการเกษตร น้ำตาล น้ำมันปาล์ม เครื่องจักรกลการเกษตร
  2. อุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ยาง
  3. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์
  4. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้วและกระจก เยื่อและกรดาษ อลูมิเนียม การพิมพ์
  5. อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน
  6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  8. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา

ที่มา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย