กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Lock Out Tag Out (LOTO)


กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ Lock Out Tag Out (LOTO)

กฎหมายความปลอดภัย ที่เกี่ยวกับระบบ Lock out tag out (LOTO) ยกมาแชร์ 4 ฉบับครับ..

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

ข้อ 11 ให้นายจ้าง

  • กรณีที่ที่อับอากาศที่ให้ลูกจ้างทำงานมีผนังต่อหรือมีโอกาสที่พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เป็นอันตรายจะรั่วไหลเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศที่ทำงานอยู่ ให้นายจ้างปิดกั้นหรือกระทำโดยวิธีการอื่นใดที่มีผลในการป้องกันมิให้พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่บริเวณที่อับอากาศในระหว่างที่ลูกจ้างกำลังทำงาน

.

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

ข้อ 23 ในระหว่างที่มีการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้นายจ้างจัดให้มี

 – การ #ใช้กุญแจ ป้องกันการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจร…หรือ
– จัดให้มี #ระบบ ระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใดสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว…และ
– #ติดป้าย แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ห้ามสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจร ไว้ด้วย

.

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ข้อ 4 ในบริเวณที่มีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร นายจ้างต้อง

 – #ติดป้าย แสดงการดำเนินการดังกล่าว โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน…รวมทั้ง
 – จัดให้มี #ระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นทำงาน…และ
– ให้ #แขวนป้าย แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตซ์ไว้ที่สวิตซ์ของเครื่องจักรด้วย

ข้อ 57 ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงปั้นจั่น นายจ้างต้อง

 – #ติดป้าย แสดงการซ่อมบำรุงปั้นจั่นโดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน…รวมทั้ง
– จัดให้มี #ระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้ปั้นจั่นนั้นทำงาน…และ
– ให้ #แขวนป้าย แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของปั้นจั่นด้วย

.

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดให้มี

 – การ #ใช้กุญแจ ป้องกันการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจร…หรือ
 – จัดให้มี #ระบบ ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า…และ
– ให้ #ติดป้าย แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย


เอามาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ
โอ พิพัฒพล

error: Content is protected !!