Portable Ladders Safety

การใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัย Read More


Portable Ladders Safety..การใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัย

การพลัดตกจากบันได (portable ladders) เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงาน

ข้อแนะนำการใช้บันไดจาก OSHA มีดังนี้..

 1. ศึกษาและปฏิบัติตามป้ายกำกับ / เครื่องหมาย ที่ระบุหรือที่มีติดไว้กับบันได เช่น การรับน้ำหนัก ประเภทการใช้งาน เป็นต้น
 2. ระวังและหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าโดยการสำรวจแนวสายไฟก่อนใช้งาน, หลีกเลี่ยงการใช้บันไดโลหะใกล้กับสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 3. ตรวจสอบบันไดก่อนใช้งานเสมอ ห้ามใช้งานบันไดชำรุดและติดป้ายเตือนไว้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ
 4. กฎการจับบันได 3 จุด (มือ 2 เท้า 1, หรือ มือ 1 เท้า 2) ขณะปีนขึ้น-ลงบันได, พยายามอยู่ตรงกึ่งกลางบันได และหันหน้าเข้าหาบันไดเสมอขณะที่ปีน
 5. ใช้เฉพาะบันไดที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมตามการออกแบบและใช้งาน
 6. บันไดต้องไม่มีวัสดุที่ทำให้ลื่น ติดบนขั้นบันไดหรือรองพื้น
 7. วางบันไดบนพื้นที่มั่นคงและได้ระดับ เว้นแต่จะมีระบบป้องกันการเลื่อนไถลทั้งด้านบนและด้านล่างให้มั่นคง หากไม่มีจะต้องมีคนช่วยจับบันไดขณะปีน
 8. อย่าวางบันไดบนกล่อง ถัง หรือพื้นที่ไม่มั่นคงเพื่อเพิ่มระดับความสูง
 9. ห้ามเคลื่อนย้ายหรือขยับบันไดขณะที่มีคนหรืออุปกรณ์อยู่ด้านบน
 10. บันไดพาดจะต้องพาดผ่านจุดรองรับขึ้นไปอย่างน้อย 3 ฟุต และห้ามยืนบนส่วนของบันไดที่พาดขึ้นไปนั้น
 11. ห้ามยืนที่บันไดขั้นบนสุดและนับลงมาอีก 3 ขั้นด้านล่าง
 12. มุมที่เหมาะสมสำหรับการตั้งบันไดคือ สัดส่วนของความกว้างของฐานและความสูงเมื่อพาดกับผนัง คือ 1:4 13. บันไดวางในตำแหน่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้องมีการป้องกันหรือเขตกั้นเป็นพื้นที่ทำงาน และไม่กีดขวางการจราจร
 14. ห้ามใช้บันไดเกินพิกัดน้ำหนักที่รับได้ โดยต้องพิจารณาน้ำหนักรวมทั้งคน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เสมอ

=================
safetyhubs แปล/เรียบเรียง
ข้อมูล OSHA quick card
ภาพ WorksafeBC

error: Content is protected !!